Algemene voorwaarden

 • Naam en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het afhandelen van de orders en om aanbiedingen te versturen en zullen op geen enkele manier aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien u uit onze mailinglist verwijdert wenst te worden kunt u dit via e-mail aan ons mededelen.
 • Wij leveren niet aan personen onder de 18 jaar. Wij zijn sinds 1 juli 2021 wettelijk verplicht een leeftijdscontrole te doen bij aflevering van een bestelling.
 • Indien wij binnen 5 dagen na het plaatsen van de order geen betaling ontvangen hebben annuleren wij de bestelling.
 • Wij doen ons uiterste best om beschadiging van de zending te voorkomen door gebruik te maken van speciale flessendozen en verpakkingsmaterialen.
 • Retourzendingen, reclamaties en bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum of verzenddatum van de goederen.
 • Retourzendingen dienen op dezelfde wijze verpakt en verzonden te worden zoals u deze van ons heeft ontvangen.
 • Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
 • Nadat wij de fles(sen) in goede orde en zonder beschadigingen of breuk en ongeopend retour hebben ontvangen zullen wij het aankoopbedrag terugstorten.
 • Consument- en Gebruiksvoorwaarden Achteraf Betalen via Billink: Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaalmethode Achteraf betalen met Billink uit te
  voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaalmethode verklaart u akkoord te gaan met deze
  Consument- en Gebruiksvoorwaarden van Billink B.V.
  Consumentvoorwaarden Dit document, welke de voorwaarden van Achteraf Betalen regelen in het
  kader van de overeenkomst tussen u en de Leverancier.
  Billink De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V.,
  gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder
  nummer 24474894.
  Leverancier De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar
  diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de
  optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt.
  U De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt
  van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur
  via Billink” gebruikt.
  Artikel 1 – Voorwaarden gebruik Billink
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt
  van de optie “Achteraf betalen op factuur via Billink” of ieder daaraan gelijk te stellen
  betaalmethode van Billink. Bij het gebruiken van deze betaalmethode gaat u expliciet akkoord met
  de gelding van deze voorwaarden;
  1.2 Uw factuur- en bezorgadres bevinden zich in Nederland en is niet enkel een postbusadres. Indien
  van een pakketafhaalpunt gebruik wordt gemaakt, aanvaardt Billink noch Leverancier enige
  aansprakelijkheid voor de afhandeling door het pakketafhaalpunt na of op het moment van
  bezorging;
  1.3 Bij het gebruik van deze betaalmethode verklaart u dat u geen surseance van betaling aangevraagd
  heeft, u niet failliet bent verklaard, u niet onder bewind of curatele staat, dan wel in ieder geval
  niet onbekwaam of onbevoegd bent om een overeenkomst met de Leverancier of Billink aan te
  gaan;
  1.4 Bij het gebruik van deze betaalmethode verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, dan wel 16 en het
  gebruikelijk voor u is om zodanige aankopen zelfstandig doet, dan wel toestemming van uw
  ouder(s) of voogd(en) heeft voor uw aankoop;
  1.5 Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken
  van de betaalmethode Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online
  te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is;
  1.6 U bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij uw aanvraag en bent aansprakelijk
  voor de vergoeding van enige schade – op grond van onrechtmatige daad, vertragingsschade of
  anderzijds – voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier
  ondervinden, waaronder het opgeven van een juiste naam of leeftijd is inbegrepen.
  Artikel 2 – Acceptatie
  2.1 Bij het doen van uw bestelling bij Leverancier met gebruik van de betaalmethode van Billink
  ontstaat pas een overeenkomst zodra Billink uw aanvraag heeft goedgekeurd, al dan niet
  voorwaardelijk;
  2.2 Billink behoudt zich het recht voor uw toegang tot de betaalmethode van Billink te weigeren,
  eventueel zonder opgave van redenen;
  2.3 Billink zet zich in om u zo spoedig mogelijk te informeren of uw verzoek tot toegang tot de
  betaalmethode van Billink is goedgekeurd;
  2.4 Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een
  kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om – ongeacht de uitkomst van deze
  toets – uw aanvraag goed te keuren of te weigeren;
  2.5 Billink behoudt zich het recht voor om na aanvankelijke (voorwaardelijke) acceptatie uw aanvraag
  alsnog binnen een redelijke termijn – één en ander ter het exclusieve oordeel van Billink – te
  weigeren.
  Artikel 3 – Wijze van betalen
  3.1 U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking,
  iDeal-betaling of een reguliere overboeking via uw bank;
  3.2 Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder
  inbegrepen:
  – Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een
  incassobureau, advocaat of deurwaarder;
  – Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige
  voldoening van de factuur.
  Artikel 4 – Kosten betaalopdracht
  4.1 Eventuele (bancaire) (verwerkings)kosten – of welke kosten dan ook welke voortvloeien uit het
  doen van uw betaling aan Billink – zijn voor uw eigen rekening.
  Artikel 5 – Betaaltermijn
  5.1 Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen na factuurdatum moet het
  verschuldigde bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de
  eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink
  is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering.
  5.2 Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn zoals
  vermeld op de factuur is hierbij leidend, tenzij sprake is van een evidente taal- of schrijffout.
  5.3 Een door Billink gegeven uitstel op uw betalingsverplichting verplicht Billink nimmer tot toekomstig
  uitstel, noch stuit dit uitstel enige rentetermijnen of beperkt het Billink in haar recht om
  compensatie voor vermogensschade te vorderen op een later moment. Billink is niet gehouden
  verder gehoor te geven aan een uitstel indien deze op basis van foutieve informatie is gegeven.
  Artikel 6 – Adreswijziging
  6.1 U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail
  wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn
  op het laatst bij Billink bekende adres. Een verhuizing of onbereikbaarheid via een e-mailadres
  ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van de factuur, noch van enige verhoging met
  eventuele rente en kosten;
  6.2 Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit kan per e-mail op info@billink.nl of
  middels een door Billink ter beschikking gesteld webformulier;
  6.3 Billink is voor haar communicatie afhankelijk van de juistheid van uw gegevens. De niet ontvangst
  van correspondentie van Billink vanwege foutief door u ingevoerde gegevens komt voor uw eigen
  rekening en risico.
  6.4 Billink raadt u aan om het e-maildomein @billink.nl in uw lijst van veilige afzenders te plaatsten,
  ter voorkoming van SPAM-filtering.
  Artikel 7 – Betalingsverzuim
  7.1 Indien u niet binnen de in artikel 5 genoemde fatale termijn betaalt is het verschuldigde bedrag
  direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
  7.2 Billink zal u in uw verzuim aanmanen via het door u opgegeven e-mailadres en/of postadres middels
  ingebrekestelling, herinnering en/of aanmaning. Billink is vrij in haar keuze welk door u verschafte
  communicatiekanaal wordt ingezet voor correspondentie, doch zal in beginsel zo veel als mogelijk
  middels e-mail corresponderen. 7.3 Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als
  buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van
  advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, (handels)informatiebureau en
  incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
  a) Indien u niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke
  incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening
  gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd
  in lid 6 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00;
  b) Indien u handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt
  aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde
  hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere
  ingebrekestelling noodzakelijk;
  7.4 Billink is na voornoemde ingebrekestelling gerechtigd, doch nimmer verplicht, om – in plaats van
  het volledige in artikel 7.3. genoemde bedrag – een gedeeltelijk bedrag aan buitengerechtelijke
  incassokosten van u te vorderen als zijnde sommatiekosten, zonder dat de inschakeling van een
  derde – zoals een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder – hiervoor noodzakelijk is. Dit laat
  het recht van Billink onverlet om op een latere termijn het volledige bedrag aan buitengerechtelijke
  incassokosten te vorderen;
  7.5 Vanaf de datum dat u in verzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening bij u te
  brengen (hoogte in 2018: 2%). U bent verplicht deze rente te betalen, indien en voor zover Billink
  of haar rechtsopvolger deze van u vordert;
  7.6 Billink is gerechtigd om – naast buitengerechtelijke incassokosten – alle overige redelijke kosten die
  als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking
  komen, van u te vorderen. Het niet vorderen van deze kosten in een bepaald stadium laat de
  rechten van Billink onverlet om deze op een later moment alsnog te vorderen.
  7.7 Indien u woonachtig bent in België en/of op uw bestelling Belgisch recht van toepassing is, geldt
  het hiernavolgende in het kader van uw betalingsverzuim: De niet betaling van de factuur op de
  vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en
  zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve
  kost à € 7,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken
  aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering
  eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met
  een minimum van 10€ alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het
  bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan
  deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen
  worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de
  hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De
  rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen
  betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
  Artikel 8 – Behandeling persoonsgegevens en toetsing
  8.1 Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk
  wordt behandeld en enkel wordt medegedeeld aan de partijen waarvoor de gegevens bestemd zijn
  of Billink ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst of het verwezenlijken van haar
  doelstellingen. Billink hanteert een Cookie Policy en een Privacy Statement. Deze documenten vindt
  u terug op de website van Billink.
  8.2 De Privacy Statement van Billink noteert de exacte verwerkingen en doeleinden welke Billink
  uitvoert met uw persoonsgegevens. De gegevens welke u verstrekt aan Billink worden in ieder
  geval gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag tot de Billink betaalmethode, ter voorkoming
  en bestrijding van fraude, voor statistische analyse, voor direct marketingdoeleinden door het
  tonen van advertenties van bij Billink aangesloten Leveranciers en om te kunnen voldoen aan
  wettelijke verplichtingen.
  8.3 In verband met haar acceptatiebeleid zal Billink een gegevens- en een kredietwaardigheidtoets uit
  voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte
  gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink en de door haar geraadpleegde
  databanken van haar partners, opdat deze databanken accurate (krediet)informatie weerspiegelen.
  8.4 Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige
  financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit
  de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst wel of niet nakomt, wordt dit gegeven
  door Billink in haar relatiebestand en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners
  geregistreerd ter – in het geval van wanbetaling – beperking van verdere financiële risico’s voor
  Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing, dan wel – in het
  geval van tijdige betaling – hogere kredietwaardering. Dit is noodzakelijk voor de financiële
  afhandeling van de door u geplaatste en toekomstig te plaatsen bestellingen.
  8.5 Billink kan voor haar gegevenstoetsing gebruik maken van diensten en data van het aan haar
  gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. en de overige door haar aangeduide (sub)verwerkers.
  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG). Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren
  over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink
  kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens.
  Artikel 9 – Aansprakelijkheid
  9.1 Op Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar of haar
  werknemers opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die
  op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk
  voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving of ieder andere schade welke als indirecte
  schade dient te worden aangemerkt;
  9.2 Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
  schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot
  het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan wel tot het bedrag dat haar
  verzekeraar in het individuele geval uitkeert.
  Artikel 10 – Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
  10.1 Op elke overeenkomst tussen u en Billink is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
  indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijke in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
  indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, tenzij enig
  dwingendrechtelijke bepaling uit internationaal burgerlijk procesrecht hieraan in de weg staat.
  10.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk
  een andere rechter als bevoegd aanwijst.
  10.3 Het niet strikt afdwingen van de nakoming van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst
  laat de gelding van de overeenkomst onverlet en kan Billink nimmer worden tegengeworpen indien
  zij op een later moment of in een ander geval alsnog nakoming van de bepalingen van deze
  overeenkomst vordert van u of zich beroept op haar toekomende rechten.
  10.4 Mochten één of meer van de bepaling in dit document nietig, vernietigbaar of anderzijds niet
  afdwingbaar blijken, laat dit de gelding van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.